Dobra ziemskie Brzeźno, Krzaki, Wola i Przedgórze z przyległościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskiem położone

 • ~1821 – powstaje księga hipoteczna dla klucza złoczewskiego, w skład którego wchodzą dobra Złoczew, Nowa Wieś i Brzeźnio
 • 3 VIII 1825 – podział dóbr złoczewskich na dwie schedy: majętność Brzeźnio i Nowa Wieś oraz Złoczew; dobra Brzeźnio i Nowa Wieś dostają się sukcesorom Bogumiła Walewskiego, Annie 1v. Bartochowskiej 2v. Psarskiej z sukcesorami i Kunegundzie Szembek z sukcesorami (a dobra Złoczew zapewne przypadły Stadnickim)
 • 18 VI 1826 – schedę drugą (Nowa Wieś i Brzeźnio) nabywają od sukcesorów Bogumiła Walewskiego za 798100 złp Kunegunda z Walewskich Szembekowa oraz Stanisław, Kazimierz, Agnieszka Olszewska Bartochowscy oraz Ignacy Bąkowski i Józefa Wierzchlejska, dzieci Marianny z Bartochowskich 1v. Bąkowskiej 2v. Wierzchlejskiej
 • 19 IV 1828 – dobra Brzeźnio mocą działów otrzymują: Stanisław, Kazimierz, Agnieszka Olszewska Bartochowscy oraz Ignacy Bąkowski i Józefa Wierzchlejska, dzieci Marianny z Bartochowskich 1v. Bąkowskiej 2v. Wierzchlejskiej w szacunku 335980 złp
 • ~1829 – powstaje oddzielna księga wieczysta dla dóbr Brzeźnio[i]
 • 11 V 1838 – ¾ dóbr nabywa Agnieszka Olszowska od pozostały współsukcesorów za 240000 złp przed rejentem powiatu wieluńskiego
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność włościan przechodzi: ze wsi Brzeźnio 346 mórg i 222 prętów, ze wsi Wola Brzezińska 146 mórg i 297 prętów oraz ze wsi Krzaki 389 mórg i 238 prętów ziemi; dodatkowo odkreślono także z dóbr na rzecz włościan z Krzaków 4 pręty gruntu
 • 1870 – jak podaje notka w księdze wieczystej, w skład dóbr wchodzą folwarki Pustelnik, Lorek oraz osada młynarska wiatraczna Gozdecko (czyli raczej Gozdeckie), a także dwie karczmy
 • ~1880 – po śmierci Agnieszki 1v. Olszowskiej 2v. Thugnet dobra dziedziczą Andrzej, Tit[?] i Walerian Olszowscy; wartość dóbr wynosi 36000 rbs
 • 1880 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr geometry Ziółkowskiego (na zlecenie Towarzystwa Kredytowego?); majątek ma 2606 mórg i 149 prętów (1337 dziesiatyn i 589 sążni)
 • 16 XI 1881 – Walerian Olszowski sprzedaje swoją część Florianowi Łętowskiemu za 50407 rbs
 • 17 XI 1881 – Łętowski odsprzedaje swoją część Titowi Olszowskiemu za 50407 rbs, który posiada teraz 2/3 dóbr
 • ~1879/1881 – powierzchnia gruntów włościańskich w dobrach Brzeźnio wynosiła 365 mórg i 94 pręty (w tym 353 morgi i 122 pręty użytków)
 • 7 VII 1883 – dobra nabywa przed notariuszem warszawskim Franciszkiem Rapackim Aleksander Charzyński za 140000 rbs
 • 8 III 1890 – dobra przechodzą drogą kupna[?] na Józefa Charzyńskiego, syna Aleksandra, za 121742 rbs i 21 kop.
 • 16 V 1899 – dobra kupują Aleksander Arkuszewski i Maciej Przedpełski za 121800 rbs
 • 17 I 1902 – dobra nabywają za 155000 (15500?) rbs Bronisław i Bronisława Gałaczkiewicz
 • ~1902 – w zamian za serwituty włościanie w Krzakach otrzymują 2383 mórg i 285 prętów ziemi; powstaje rejestr pomiarowy
 • 1902/1905[?] – powstaje plan pomiarowy geometry Pruchlińskiego[ii]; 894 dziesiatyny i 365 sążni pod nazwą Brzeźnio lit. A zostają odłączone od dóbr, powstaje dla nich nowa księga hipoteczna
 • 1905 – 10 morgów z majątku kupuje Basia[?] Frydman
 • ~1906 – po śmierci Bronisława Gałaczkiewicza dobra przechodzą na własność jego żony Bronisławy
 • 1905 – powstaje rejestr pomiarowy autorstwa geometry Witowskiego
 • ~1906 – 29 mórg i 123 pręty (ok. 15 dziesiatyn i 172 sążni) pod nazwą Cabaj oraz część z dóbr Brzeźnio lit. A o pow. 457 mórg i 187 prętów zostaje wydzielona do oddzielnej księgi wieczystej jako dobra Zagrodnicze
 • 20 XI 1907 – Bronisława Gałaczkiewicz z Olszewskich 2v. Żukowska sprzedaje majątek Brzeźnio (wraz z dobrami Brzeźnio lit. Ai  cząstką ziemi o pow. 29 mórg i 123 prętów o nazwie Cabaj pochodzącej z dóbr Zagrodnicze) za 170000 rbs Morycowi Hejman, Adolfowi Bossak, Szmulowi Mendlowi Glicensztejnowi i Herszowi Jakubowiczowi.
 • 16 VI 1910 – Glicensztejn przepisuje swoje prawa do części dóbr na rzecz Moryca Hejmana
 • ~1910 – założony zostaje drugi tom księgi wieczystej dóbr

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Brzeźnio, sygn. 46.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Zbiór kartograficzny, sygn. 204.