Dobra Ziemskie Woźniki, Mnichów i Sucha z Woytostwem tegoż nazwiska w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskim położone

 

  • 29 stycznia 1803 r. Jan Chrystian Pontanus sprzedaje dobra za 63 000 talarów Janowi Wilhelmowi Ludwikowi hr. Rittbergowi.
  • 21 grudnia 1844 r. specjalnym aktem do dóbr Mnichów i Sucha przyłączone zostaje wybraniectwo Mnichów, wcześniej należące do Ekonomii Rządowej Męka.
  • W ramach uwłaszczenia chłopów z mocy Ukazu z 2 marca 1864 r. na własność włościan przeszło 494 morgi 183 pręty ziemi w Mnichowie oraz 340 mórg 151 prętów ziemi w Suchej.
  • 14 października 1820 r. założona zostaje księga hipoteczna dóbr.
  • 15 maja 1822 r. wobec wyroku Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa Kaliskiego dobra drogą subhastacji przeszły na własność Dyrekcji Banku Głównego w Berlinie, który zaoferował za nie sumę 270 000 złotych.
  • 29 maja 1830 r. Konwencją Warszawską, 28 września tego roku postanowieniem Rady Administracyjnej oraz aktem z 2 kwietnia 1832 r. dobra przeszły na własność Skarbu Królestwa Polskiego.
  • 8 sierpnia 1836 r. dobra Woźniki zostają odłączone od całości majątku, nabywa je przed notariuszem Ciechanowskim w Warszawie Stanisław Piaszczyński. Powstaje księga hipoteczna dóbr Woźniki.
  • 4 lutego 1837 r. dobra Mnichów i Sucha nabywa za 64 881 złp Wincenty Nieniewski.
  • 27 sierpnia 1883 r. dobra za 10 000 rbs nabywa syn Wincentego Nieniewskiego, Cyprian.
  • 11 maja 1887 r. dobra nabywają Jan Janiak i Walenty Jasiński. Od tego czasu część dóbr zostaje rozparcelowana.

 

Plany pomiarowe z terenu dóbr Woźniki-Mnichów-Sucha

Nazwa: Mappa pomiaru szczegółowego gruntów włościańskich Wsi dziedzicznej Suchy


Data: 1842 r.


Autor: J. Bagniewski, geometra

 

 

Skala: 50 prętów na 1 cal dziesiętny miary nowopolskiej


Zespół, sygnatura: AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 164-8.


Opis: Prezentowana mapa ukazuje część Suchej, która wchodziła w skład większych dóbr, obejmujących też Mnichów i do 1836 r. Woźniki, a należących od 1837 r. do Wincentego Nieniewskiego. Część ta to ziemie włościańskie, nie wchodzące w skład folwarku, który został tylko schematycznie ukazany na planie jako „Folwark wsi Suchy”. Plan jest kolorowy, nie posiada jednak legendy. Domyślać się można, że na żółto oznaczono ziemię orną, na czarno budynki, na zielono zagrody chłopskie, na niebiesko wody, a na jasnozielono być może łąki lub pastwiska.

 

Plan ma charakter pomiarowy, widoczne są więc oznaczone numerami i literami działki. Dodatkowo opisują przedstawiony teren toponimy: „Głębokie Smugi”, „Chmielnik”, „Owsiska”, „Działy”, „Nowiny” i „Zagrody”. Na zachodzie ukazane są fragmenty rzeki Warty i jej starorzeczy.

 

Przedstawione tereny sąsiadowały z gruntami folwarcznymi Suchej, ze wsią Mnichów, wspólnym pastwiskiem Suchej, Mnichowa i Dzigorzewa, łąkami wsi Dzierlin i wsią Grądy.

 

 

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

 

Nazwa: планъ иѣмнɪя восники (Plan dóbr Woźniki, sekcja 3)


Data: 1872 r.


Autor: Józef Albin Pełzucki, geometra 2 klasy

 

Skala: 1:5000


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 381.

 

Numer wg. Vereidigter Landmesser Georg Hennig in Sieradsch: 1092


Opis: Plan jest sekcją nr 3 z trzech sekcji planu pomiarowego wykonanego w 1872 r. Pozostałe dwie sekcje nie zachowały się bądź są przechowywane w innym archiwum. Na arkuszu brak legendy objaśniającej przedstawione na planie w technice barwnej obszary. Można zakładać, że przedstawia ziemie podworskie przekazane po ukazie o uwłaszczeniu chłopom. Najcenniejszym elementem planu są, prócz ówczesnego przebiegu rzeki Warty, toponimy. Wymienione są Kamolny dół, Na Kamieniu, Januszka, Pod Gajem, Sadowiska, Kliny, Popławy, Pod Białą Górą, Biała Góra, Kalinówki, U Stoku, Długie Składy, Zadębe, Zadębno, Mały [Łużek? - uszkodzenie], Nowina, Działy, Duży Ług, Rudunek, Przydziałki, Przydziałkowe Podgórza, Działy (drugi raz), Pod Borem, Podgórza Pod Krępą. Sąsiedztwo ziem przedstawionych na tej sekcji to Las Rządowy oraz Podłężyce.

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.

 

Nazwa: планъ частнаго имљиiя восники


Data: 1908 r.


Autor: Włodzimierz Dymitrowicz

 

Skala: 1:4200


Zespół, sygnatura: Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, sygn. 778.

 

Numer wg. Vereidigter Landmesser Georg Hennig in Sieradsch: brak


Opis: Plan Woźnik z 1908 r. powstał przy podziale podworskiej ziemi na parcele z przeznaczeniem na sprzedaż kolonistom. Powstały w ten sposób 44 obszary, a na planie umieszczono tabelę z ich powierzchnią (w morgach i prętach) i nazwiskami nabywców oraz ich podpisami.

Plan pod względem topograficznym ukazuje następujące kategorie gruntów: ogrody i place, bagna[?], łąki, pastwiska, wody i nieużytki, szosę, drogi i kanały. Widoczne jest ramię Warty.

Przedstawione tereny sąsiadowały ze wspólnym pastwiskiem włościan wsi Woźniki, ziemią włościan wsi Męka, ziemią włościan wsi Woźniki oraz pastwiskiem miasta Sieradza.

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.