Dobra Ziemskie Monice, do których należą Woytostwo tegoż nazwiska i Wsie Kłocko i Jeziory z przyległościami i przynależytościami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone.

 • do 1793 - Monice, Jeziory i Kłocko należą do starostwa sieradzkiego.
 • 7 III 1803 - pułkownik Pontanus sprzedaje Monice, Jeziory i Kłocko Feliksowi Stawiskiemu za 360 000 złp.
 • 1803-1820 - dobra dziedziczą Edmund, Stefan, Idalia i Bronisława Stawiscy.
 • 7 VII 1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr[i].
 • 5 II 1823 - po wywłaszczeniu Stawiskich dobra przechodzą w ręce Dyrekcji Banku Głównego w Berlinie, za 288 000 złp
 • 29 V 1830 – Konwencją Warszawską, 28 września tego roku postanowieniem Rady Administracyjnej oraz aktem z 10 kwietnia 1832 r. dobra przeszły na własność Skarbu Królestwa Polskiego.
 • 8 VII 1837 – przez notariuszem Engelke w Warszawie dobra kupuje Jan Rzeszotarski za 159 000 złp.
 • 1864 – mocą ukazu o uwłaszczeniu chłopów z 2 marca 1864 r. przeznaczono na własność włościan 790 mórg 284 pręty ziemi w Monicach, 1145 mórg 84 pręty w Kłocku i 428 mórg 242 pręty w Jeziorach.
 • 27 II 1869 – Jan Rzeszotarski zapisuje Folwark Kłocko i Jeziory (warty 30 210 rbs) synowi Adamowi Rzeszotarskiemu, a Folwark Monice (warty 31 290 rbs) synowi Franciszkowi Rzeszotarskiemu.
 • 7 XII 1872 – Monice kupuje Stefan Nowicki za 34 950 rbs.
 • ~1872 – odłączono od majątku dobra Kłocko i Jeziory. Powstały dla nich oddzielne księgi wieczyste
 • 1873 – powstaje plan sytuacyjny i rejestr pomiarowy Monic autorstwa geometry rządowego Leonarda Dąbrowskiego.
 • 6 II 1877 – dobra za 36 000 rbs nabywają Jan Sulkowski i Bolesław Dziembowski.
 • 1882 – do części majątku Jana Sulkowskiego dołączono część Ekonomii Męckiej – ziemie Góry Poświętnej, Jurydyki Dominikańskiej i Prebendy czyli Szkaplerza o powierzchni 172 morgi 227 prętów.
 • ~1889 – dobra dziedziczy córka Sulkowskiego, Józefata Bar...[?] Leokadia Dziembowska.
 • Po Bolesławie Dziembowskim dobra dziedziczy syn Jan Dziembowski.
 • ~1920 – po śmierci Jana Dziembowskiego dobra przechodzą w niepodzielnych częściach na jego siostry: Jadwigę Leokadię Kisielewską, Zofię Teresę Niekrasz oraz Marię Julię Rasson.
 • ~1924 – z dóbr wydzielona zostaje kolonia o powierzchni 44 ha 286 m2, przeznaczona do zasiedlenia. Powstaje osobna księga hipoteczna dla Kolonii Monice oraz plan autorstwa Józefa Henniga.
 • 29 I 1925 – siostry Dziembowskie rozparcelowują część majątku między 21 kolonistów.
 • 7 III 1925 – siostry Dziembowskie odsprzedają kolejne dwie osady.
 • 20 X 1926 – siostry Dziembowskie odsprzedają kolejne dwie osady.
 • 20 X 1926 –  siostry Dziembowskie dzielą dobra między siebie. Powstają części Folwark Monice A (45 ha 3660 m2), Folwark Monice B (69 ha 74 m2) i Monice Rassonówka (45 ha 6317 m2).

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Monice, Jeziory i Kłocko, sygn. 434.

Plany pomiarowe z terenu dóbr Monice, Kłocko i Jeziory

Nazwa: планъ земель поступивихъ въ собственность крестьянъ селенiя монице (kopia)

 


Data: 1903 r.

 


Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra

 

 

 

Skala: 1:4200 (jednostki: dziesiatyny i sążnie)

 

 

 

Nakładka: http://sparkdesign.pl/wp-content/gismaps_maps/monice/index.html

 


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 122, 123 i 124.

 

 

 

Numer wg. Vereidigter Landmesser Georg Hennig in Sieradsch: 770

 


Opis: Plan Monic z 1903 r. składa się z trzech arkuszy i ukazuje ziemie przekazane wówczas włościanom. W zbiorach AP Łódź Oddział Sieradz znajduje się jego kopia wykonana w nieznanym roku.

 

Legenda obejmuje ogrody i budynki, grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki, wody, drogi i kanały. Ze względu na cel planu, obszary na nim przedstawione podzielone są na działki oznaczone wg liczby porządkowej i powierzchni, pomiary te są zaś podsumowane w oddzielnych tabelach. Razem odrysowane tereny zajmowały powierzchnię 531 dziesiatyn i 560 sążni (ok. 580 ha).

 

Teren przekazany włościanom stanowił większą część dóbr i położony był głównie w jednym kawałku, z wyjątkiem oddzielnej cząstki o nazwie Dębowa Górka. Liczne na planie toponimy to: Zapłocie, Glinianki, Poprzeczne Działy, Poprzeczne Działy (po raz drugi), Glinianki (po raz drugi), Góry, Góry (po raz drugi), Przysieki, Ślepota, Pastwisko (Pastwiszcze), Pastwisko (Pastwiszcze, po raz drugi), Łęgi, Łęgi (po raz drugi), Łęgi (po raz trzeci), Łęgi (po raz czwarty) i Dębowa Górka.

 

Teren samej wsi Monice został przedstawiony na oddzielnym arkuszu o innej skali (1:1200), mimo że, podtytuł mówi tylko o trzech. Opisany został oddzielnie (https://www.facebook.com/mapyregionusieradzkiego/photos/a.433839240365297/446324812450073/?type=3&theater).

 

Przedstawione tereny sąsiadowały z: Dębowa Górka – ziemiami włościan wsi Woźniki, dóbr Podłężyce, właścicieli cząstkowych dóbr Zalesie oraz dóbr Monice; główna część – z ziemiami dóbr Monice, ziemią czynszową w Monicach, ziemią włościan wsi Jeziory, ziemią poklasztorną w Monicach, ziemią dóbr Wiechutki, dóbr Bogumiłów, włościan wsi Bogumiłów, właścicieli cząstkowych dóbr Rudnik, włościan wsi Dąbrówka Sieradzka i dóbr Dąbrówka Sieradzka.

 

 

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.

 

Nazwa: планъ частнаго имљиiя монице (...) съ показанем на немъ луговаго участка пастерникъ (...) (Plan cząstkowych dóbr Monice [...] z ukazaniem na nim łąki Pasternik [...])


Data: 1907 r.


Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły

 

Skala: 1:10000

 

Język: rosyjski


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 100.

 

Numer wg. Vereidigter Landmesser Georg Hennig in Sieradsch: 770

 

Opis: Plan przedstawia fragment dóbr Monice oraz grunt zwany Pasternik, służący jako pastwisko serwitutowe mieszczanom sieradzkim. Legenda obejmuje: place i budynki, ogrody, grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki, wody, drogi i kanały oraz łąki serwitutowe. Na planie ukazany jest folwark w Monicach oraz fragment rzeki Żegliny. Naniesiono wiele toponimów: Poświętna Górka, Glinianki, Chabie, Okopy, Grobla, Pasternik, Potockie, Wojskie, Wojskie doły i Sadykierz. Tabela podsumowuje powierzchnię ziem: objętych serwitutami (267 dziesiatyn i 452 sążnie) oraz należących do Pasternika (39 dziesiatyn i 2334 sążni). Liczby w tabeli były skreślane i poprawiane.

Odrysowane obszary sąsiadowały z miastem Sieradzem, dobrami Woźniki, ziemią czynszową dóbr Monice, wsią Woźniki, wsią Monice, dobrami Zalesie i wsią Jeziory.

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.