Dobra ziemskie Majaczewice z przyległościami Szczawna, Szczawińskiej Woli i Pustkowia Biadaczów w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone

 

 • 1687 – po śmierci Spytka Pstrokońskiego w dziale dobra przejmuje jego syn Michał Pstrokoński
 • 1785/1791 – działem z 1785 i dekretem z 1791 r. zawartym w grodzie sieradzkim dobra po śmierci Michała Pstrokońskiego dziedziczy Magdalena Kobierzycka 2v. Turkułowa z Pstrokońskich.
 • 1796 – wartość dóbr wynosi 90000 złp
 • ~1820 – po śmierci Magdaleny Turkułowej 1v. Kobierzyckiej dobra posiadają jej dzieci: Józef i Łukasz Kobierzyccy oraz Jan Turkuł.
 • ~1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 26 X 1821 – Jan Turkuł sprzedaje swoją schedę za 200000 złp braciom Kobierzyckim
 • 14 VII 1824 – w dziale między braćmi Kobierzyckimi, zawartym przed rejentem sieradzkim Pstrokońskim, dobra otrzymał Józef Kobierzycki.
 • 1832 – po śmierci Józefa Kobierzyckiego, drogą licytacji, dobra nabył jego syn Władysław Kobierzycki; wartość dóbr szacuje się na 210000 złp
 • 1852 – wyrokiem adiudykacyjnym i po (ponownej?) licytacji przed Trybunałem Cywilnym Guberni Warszawskiej dobra nabywa Władysław Kobierzycki za 249760 złp
 • 1864 - na podstawie ukazu carskiego o uwłaszczeniu z 2 marca 1864 r. z dóbr odjęto 600 mórg 293 pręty ziemi z przeznaczeniem dla włościan; dla mieszkańców Majaczewic przypadło 47 mórg 154 pręty, Szczawna - 206 mórg 289 prętów, Biadaczewa - 310 mórg 150 prętów, Woli Szczawińskiej - 36 mórg (miary nowopolskiej, 1 morga = 300 prętów)
 • ~1880 – w skład dóbr wchodzi także, wg adnotacji w księdze hipotecznej, osada karczemna na kolonii Biadaczew oraz takaż osada na kolonii Wola Szczawińska, o łącznej powierzchni 1737 mórg i 76 prętów.
 • 1879 - powstaje plan dóbr autorstwa geometry Lucjana Ziółkowskiego.
 • 1880 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Ziółkowskiego.
 • 1885 – powstaje kolejny plan dóbr autorstwa geometry Ziółkowskiego ukazujący 9 mórg i 60 prętów ziemi danej włościanom za serwituty; w dobrach pozostaje 1727 mórg i 22 pręty ziemi
 • 1891 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Włodzimierza Dymitrowicza
 • ~1895 – dobra posiada w ¼ Zenobia Kobierzycka z Biernackich, a w ¾: Zenobia Kobierzycka z Biernackich, Ksawera Rudnicka z Kobierzyckich, Antoni Kobierzycki, Feliks Kobierzycki, Adela Rogowska, Felicja Biernacka, Jadwiga Biernacka, Maria Jabłkowska, Maria Komornicka, Bolesław Komornicki, Jadwiga Komornicka, Felicja Komornicka i Maria Komornicka
 • 29 XI 1895 – dobra nabywa Zenobia Kobierzycka za 14000 rbs.
 • 1 VI 1900 – dobra nabywają Rafał i Zofia Bronikowscy za 104200 rbs

 

 

 


[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Majaczewice, sygn. 429.