Dobra Ziemskie Kuśnie /: Kuśnia :/ z przyległościami i przynależytościami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskim położone

 

 • 30 X 1816 – Alojzy Niemojewski sprzedaje dobra za 100 000 złp Damazemu Zyglerowi.
 • ~1836 – po D. Zyglerze dobra dziedziczą dzieci: Jan Nepomucen, Antonina Potocka, Marianna Miniszewska, Tekla Walewska i Anna Walewska.
 • 11 XI 1837 – Jan Nepomucen Zygler odstępuje swoje części pozostałemu rodzeństwu
 • 26 X 1841 – Tekla Walewska 2v. Węgierska sprzedaje swoją schedę Antoniemu Walewskiemu za 19 200 złp.
 • 19 VI 1846 - Antoni Walewski nabywa część dóbr należącą do Marianny Miniszewskiej za 28 750 złp.
 • 25 VI 1846 – Antoni Walewski nabywa część dóbr należącą do Antoniny Potockiej za 28 750 złp.
 • ~1858 – po śmierci Anny Walewskiej ¼ dóbr przechodzi na jej dzieci: Mariannę Sylwestrę Ewę Strzelecką oraz Józefa Adama Wiktoryna Walewskiego. ¾ dóbr posiada ich ojciec Antoni Walewski.
 • ~1862 – po śmierci Antoniego Walewskiego dobra należą do dzieci: Marianny Strzeleckiej i Adama Walewskiego.
 • 1864 – na własność włościan wsi Kuśnia i Zazdrośnia przechodzą 142 morgi 99 prętów ziemi.
 • 2 V 1876 – połowę dóbr odkupuje od brata Strzelecka za 20 805 rbs.
 • ~1896 – dobra posiadają Marian, Euzebia Ubisz, Szczepan, ks. Jan Strzeleccy oraz Janina i Wanda Kańskie [?].
 • Dobra posiada Michał Władysław Białecki.
 • 3 IV 1909 – następuje parcelacja dóbr między 21 kolonistów.
 • 2 IV 1910 – powstaje kolejnych 5 osad dla kolonistów [?]

 

Plany pomiarowe z terenu dóbr Kuśnie

Nazwa: "Kopia planu dóbr Kuśnia w Gubernii Kaliskiej Powiecie Sieradzkim położonych"


Data: 1883 r.

 

Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły II klasy


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 126


Opis: Prezentowany plan jest kopią wykonanego rok wcześniej przez Kazimierza Podziemskiego planu dóbr szlacheckich Kuśnie, położonych w powiecie sieradzkim. Odrysowany teren sąsiadował z wsią Ruszków, dobrami Dębołęka, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka i Charłupia Wielka. Został wykonany w skali 1:5000 używając podziałki i miary nowopolskiej. Z treści planu trudno jest wyczytać jego dokładne przeznaczenie. Pozbawiony jest także legendy, która objaśniałaby użyte kolory. Kolor szary najprawdopodobniej oznacza las, żółty tereny należące do mieszkańców wsi, zielony mokradła (?), a różowy (lub brak koloru, gdyż sam papier posiada takie zabarwienie) dworskie pola uprawne. Plan ukazuje też drogi i rowy polne, w tym również rzekę Żeglinę (nie wymienioną z nazwy).

 

Liczne obszary, na jakie podzielone były dobra, noszą adnotacje oznaczające powierzchnię. Widoczne są również naniesione zapewnie później czerwonym atramentem liczby oraz gatunki zbóż uprawianych na poszczególnych polach. Dopiski te informują też o kawałkach gruntów, które były z czasem parcelowane między mieszkańców wsi. Pomiary zapisane czerwonym atramentem podsumowuje tabela umieszczona obok planu.

 

Mapa nie ukazuje wielu toponimów: oznaczone są „łąki włościańskie” i „grunta włościańskie” (w trzech miejscach), lecz określenia te zapewne nie mają charakteru nazw miejscowych, po prostu odnoszą się do ówczesnego stanu rzeczy. Zaznaczono także „Wieś Kuśnia” oraz „Folwark Kuśnia”. Teren folwarku został przedstawiony z dużą dokładnością i stanowi najcenniejszą treść planu. Widoczne jest całe obejście dworskie, z którego do dzisiaj zachowała się tylko dworska kaplica. Budynki nie są oznaczone, jednak po ich rozplanowaniu można wnioskować, który z nich był dworem.

 

 

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu

 

 

Nazwa: Odrys pierworysu pomiaru dóbr prywatnych Kuśnia


Data: III 1919 r. (pierworys w 1916 r.)


Autor: Włodzimierz Dymitrowicz, geometra przysięgły


 

Skala: 1:5000 (miara nowopolska)


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 21.

 

 

Numer wg. Vereidigter Landmesser Georg Hennig in Sieradsch: [brak]


Opis: Plan ten jest kopią sporządzonego w 1916 r. planu majątku dworskiego Kuśnie. Jego legenda obejmuje: place i budynki, ogrody, grunty orne, łąki, pastwiska, lasy, zagajniki, nieużytki, wody oraz drogi i rowy. Odrysowano trzy odrębne fragmenty ziemi, mające łączną powierzchnię 326 mórg i 105 prętów (powierzchnie naniesiono na poszczególne działki i podsumowano w tabeli). Na planie uwidoczniono założenie dworskie w Kuśniu, obejmujące m.in. jedyny zachowany do dziś dworski budynek – kaplicę.

 

Na planie dodano w latach 1928 i 1931 adnotacje o dalszym podziale odrysowanych terenów (za serwituty i drogą sprzedaży).

 

Odrysowane tereny sąsiadowały z kolonią Zazdrosna, wsią Kuśnie, dobrami Ruszków, kolonią Stefanów, dobrami Dąbrowa Wielka (pierwszy dział); wsią Kuśnie, kolonią Zazdrosna, kolonią Izabela  i dobrami Dąbrówka Sieradzka (drugi dział); dobrami Dąbrówka Sieradzka, kolonią Zazdrosna i wsią Kuśnie (trzeci dział).

 

 

 

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu