Dobra ziemskie Jasiona [Jasionna] z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskiem położone (do których należy osada Kurek zwana [późniejszy dopisek – przyp. autora])

 • 1 IV 1807 – Jan Załuskowski, dziedzic Jasionnej, zapisuje majątek w testamencie swoim dzieciom: Franciszkowi, Erazmowi, Józefowi i Napoleonowi Załuskowskim z zastrzeżeniem, że po osiągnięciu pełnoletniości dobra mają zostać przekazane jednemu z nich; dobra mają wartość 160000 złp
 • ~1820 – regulacja hipoteki dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
 • 27 IV 1838[?] – działem między braćmi i zgodnie z wolą Jana Załuskowskiego, dobra nabywa jeden z braci: Erazm Załuskowski
 • 1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów z dóbr Jasionna przechodzi na własność włościan ziemia o powierzchni 135 mórg i 61 prętów oraz 1 morga i 128 prętów z oddziału III tabeli likwidacyjnej w Jasionnej, 15 mórg i 97 prętów we wsi Mizgalia [Mizgała], 13 mórg i 197 prętów we wsi Kurek i 13 mórg i 204 pręty we wsi Wymbieniec [Wyrębieniec?]
 • ~1847-1866 – proces między Załuskowskimi a Konradem Bogusławskim, Janem Nepomucenem Bogusławskim i Zuzanną z Bogusławski Ziembińską
 • 1869 – na mocy postanowienia Komisji Likwidacyjnej uwłaszczone zostaje jeszcze 278 prętów ziemi
 • 1881 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr autorstwa geometry Podziemskiego; dobra mają 1653 morgi i 158 prętów (847 dziesiatyn i 1751 sążni)
 • 13 IV 1889 – dobra przechodzą na Hilarego Załuskowskiego, syna Erazma, mając wartość 24000 rbs
 • 22 V 1889 – dobra nabywa od ojca Hilarego Erazm Załuskowski za 80000 rbs
 • 1898 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr autorstwa geometry Bukowińskiego
 • ~4 II 1898 – z dóbr wydzielona zostaje osada o pow. 1 morgi i 106 prętów pod nazwą „Osada karczemna w dobrach Jasionna”; powstaje dla niej oddzielna księga wieczysta
 • 1902 – powstaje rejestr pomiarowy dóbr autorstwa geometry Dymitrowicza; dobra mają 1651 mórg i 215 prętów
 • ~1908 – z dóbr wydzielona zostaje nieruchomość „Kurek” o powierzchni 684 mórg i 135 prętów (ok. 350 dziesiatyn i 1822 sążni); powstaje nowa księga hipoteczna
 • 26 V 1917 – majątek w Jasionnej nabywa za 199180 marek polskich Bronisław Gutowski
 • 6 IX 1944 – mocą dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra Jasionna przechodzą na własność Skarbu Państwa na cele tejże reformy; powstaje szkicowy plan majątku; część ziemi zostaje rozdzielona między (ponad 12) kolonistów

 

 

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Jasionna, T. 1, sygn. 277.