Księga hipoteczna (1821): Dobra ziemskie Dąbrówka w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone, z przyległościami i przynależytościami tudzież część Kempkę w mieście Sieradzu sytuowaną (do których należy folwark Mokre i pustkowie Grosiwo)

 

 

 

 • 25 października 1802 r. Roch Radoszewski (kasztelanic) sprzedał swoje dobra Danielowi Sucheckiemu.
 • Za czasów pruskich (1793-1806) Suchecki lub jeszcze Radoszewski odkupił część lasu od właściciela sąsiedniego Bogumiłowa, Stefana Szołowskiego.
 • 1810-1813 – dobra wraz z częścią Kempka w Sieradzu dzierżawi Józef Podczaski.
 • 25 czerwca 1816 r. Daniel Suchecki (starosta) sprzedał dobra Dąbrówkę wraz z częścią w Sieradzu zwaną Kempka oraz budynkami dworskiemi i wiejskiemi, rolami, polami, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, zaroszlami, wodami, stawami, młynem wodnym, karczmami, propinacją tak w Dąbrówce jak w Sieradzu na części Kempce, polowaniem, przywilejami do Kempki służącemi Teresie z Podczaskich Morawskiej za 132 000 złp i 132 czerwone złote porękawicznego.
 • 18 grudnia 1820 r. założona została księga hipoteczna dóbr
 • 14 lipca 1831 r. za 76 000 złp dobra nabywa Teodor Morawski, syn Teresy.
 • Decyzjami Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego i rozkazem cara w 1834 r. dobra zostały skonfiskowane i przejęte przez Skarb Publiczny Królestwa Polskiego (za udział właściciela w powstaniu listopadowym)
 • W 1836 r. na licytacji dobra nabywa Konstancja z Morawskich Parczewska.
 • 3 października 1838 r. dobra nabył Feliks Podczaski.
 • 22 czerwca 1857 r. za 195 000 złp majątek kupił Leopold Strzeszewski.
 • Na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów z 1864 r. od dóbr odłączono na własność włościan 94 morgi i 158 prętów ziemi.
 • W 1874 r. powstaje mapa dóbr autorstwa geometry Dąbrowskiego.
 • 12 lipca 1884 r. za 90 000 rbs dobra kupił Stefan Strzeszewski, syn Leopolda.