Dobra Ziemskie Bogumiłów z przyległościami i przynależytościami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położone

 

 • 19 V 1801 – Michał Feliks Łubieński sprzedaje Bogumiłów Stefanowi Szołowskiemu za 69 000 złp.
 • 1820 – powstaje księga hipoteczna dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego.
 • ~1831 – po śmierci Stefana dobra dziedziczy syn Ignacy Florian Szołowski.
 • 1840 – na licytacji dobra nabywa Franciszek Bielski za 120 000 złp
 • ~1852 – po śmierci Franciszka majątek przechodzi w ręce dzieci: Jana, Zygmunta, Zenobii i Marii Bielskich.
 • 1864 – na uposażenie włościan oddzielono z dóbr 332 morgi i 207 prętów ziemi z dóbr.
 • ~1869– po śmierci Marii Bielskiej cząstkę dziedziczy w 3/4 rodzeństwo i w 1/4 matka Filipina z Kleszczyńskich Bielska.
 • 1870 – w działach uczynionych drogą licytacji całość dóbr nabywa Zygmunt Bielski.
 • 1872 – cząstkę dóbr – domek zwany młynikiem i łąkę Bielski sprzedaje Bogumiłowi Górnickiemu. Powstaje nowa księga hipoteczna dla sprzedanej ziemi.
 • 1874 – na licytacji dobra kupuje Maurycy Mamroth za 25 584 rbs.
 • ~1875 – do dóbr należy osada Zapusta i karczma Zaglina (Żeglina)
 • ~1875 – powstaje rejestr pomiarowy geometry Dąbrowskiego, dobra mają 941 mórg i 78 prętów
 • 1876 – łąka Rudnik leżąca na terenie dóbr Bogumiłów zostaje wcielona do dóbr Sokołów, do których należała.
 • 6 VII 1878 – dobra nabywa Michał Kobierzycki za 43 250 rbs.
 • Po śmierci M. Kobierzyckiego dobra dziedziczą dzieci: Józef, Antonina, Stanisława, Władysław, Anna, Zygmunt, Łukasz i Stefan.
 • 28 IV 1890 – dobra nabywa Józef Kobierzycki za 13 061 rbs
 • ~1890 – wg planu pomiarowego autorstwa Włodzimierza Dymitrowicza dobra mają 939 mórg i 42 pręty
 • 14 IV 1909 – J. Kobierzycki daruje majątek synowi Michałowi Janowi Kazimierzowi Kobierzyckiemu.
 • 1920 – powstaje plan dóbr autorstwa Wacława Łady [?] (duplikat w ks. hip[i])
 • 18 V 1923 – Kobierzycki część ziem odsprzedaje 89 kolonistom. Powstaje plan kolonii autorstwa Józefa Henniga[ii].

 [i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Bogumiłów, sygn. 26.

[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Zbiór kartograficzny, sygn. 96.

 

Plany pomiarowe terenu dóbr Bogumiłów

Nazwa: Plan rozparcelowanego majątku prywatnego Bogumiłów w gminie Bogumiłów, pow. Sieradzkim, województwie Łódzkiem położonego

 


Data: 1928 r.

 


Autor: Jerzy Hennig, mierniczy przysięgły

 

 

 

Skala: 1:5000 (miara metryczna)

 

 


Zespół, sygnatura: Zbiór kartograficzny, sygn. 99

 


Opis: Przedstawiony tu plan to parcelacyjna mapa dóbr Bogumiłów, a raczej jego części w 1928 r. jeszcze nie rozdzielonej między kolonistów. Obszar leżał w dwóch miejscach, zwanych Działami I i II. Miały one kolejno 75 ha 5449 m kw. i 17 ha 1665 m kw., razem 92 ha 7114 m kw. Legenda zawiera grunta orne, łąki, pastwiska, zagaj sosnowy, zagaj mieszany, piaski, wody, zarośla, podwórza i zabudowania, drogi, rowy i groble oraz ogrody owocowe. Działki zostały przedstawione z opisaniem ich powierzchni i numeru. Ołówkiem dopisano imiona i nazwiska kolonistów, którym przeznaczono poszczególne działki.

 

Na uwagę zasługują niezbyt liczne budynki folwarczne przedstawione na planie, a także rozległy system stawów.

 

Dział I sąsiadował z gruntami: włościan wsi Bogumiłów oraz rozparcelowanego majątku Bogumiłów. Dział II sąsiadował z grutami: rozparcelowanego majątku Bogumiłów, włościan wsi Monice, kolonii Bogumiłów oraz włościan wsi Bogumiłów.

 

 

 

Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi - Oddział w Sieradzu.